Valná hromada
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Valná hromada

Jako kolektivní orgán je ve/v:
Společnosti s ručením omezeným shromážděním společníků, kteří vykonávají své právo účastnit se vedení společnosti.
Akciové společnosti shromážděním akcionářů.

Jak často se valná hromada schází, stanoví společenská smlouva nebo stanovy, popř. minimálně jednou ročně (zákonná úprava).

Valná hromada je standardně svolávána statutárním orgánem (v případě společnosti s ručením omezeným – jednatel, u akciové společnosti představenstvo), dalšími svolavateli mohou být:
• Likvidátor, popř. menšinoví společníci (společnost s ručením omezeným).
• Dozorčí rada, či akciová minorita (akciová společnost).

K tomu, aby byla valná hromada usnášeníschopná (mohla přijímat rozhodnutí), musí být přítomno:
• V případě společnosti s ručením omezeným tolik společníků, aby představovali alespoň polovinu všech hlasů (neurčí-li společenská smlouva jinak, má každý společník jeden hlas na 1 000 Kč svého vkladu).
• V případě akciové společnosti tolik akcionářů, aby jejich jmenovitá hodnota akcií reprezentovala minimálně 30% základního kapitálu.

Pokud je dané kvórum (počet přítomných reprezentujících požadovanou účast na společnosti) splněno, může valná hromada rozhodovat prostřednictvím hlasování:
Prostou většinou přítomných v rozhodování o otázkách běžného chodu společnosti.
Kvalifikovanou většinou přítomných (u akciové společnosti) nebo všech (v případě společnosti s ručením omezeným). Kvalifikovaná většina se používá při závažných rozhodnutích a může být jak ve výši 2/3, tak i ve výši ¾ přítomných akcionářů, resp. všech společníků.

Z každého zasedání valné hromady se vytváří zápis, který obsahuje přijatá usnesení, včetně toho, jak se hlasovalo, popř. další údaje. V některých věcech se vyžaduje forma notářského zápisu (např. u rozhodnutí ustavující valné hromady o schválení stanov při založení akciové společnosti).

Co se působnosti valné hromady týče, je poměrně široká. Valná hromada rozhoduje o:
Obsahu a změně a stanov; zvýšení nebo snížení základního kapitálu, aj.
Majetkových otázkách – schvaluje účetní závěrky; rozhoduje, jak bude naloženo se ziskem, resp. ztrátou, aj.
Otázkách vnitřní organizace společnosti – jmenuje a odvolává členy příslušného statutárního orgánu, členy dozorčí rady (u společnosti s ručením omezeným jen je-li zřízena); rozhoduje o jejich odměnách, aj.
Zapojení společnosti do koncernu.
Zrušení společnosti.
Je nutno podotknout, že zatímco v případě společnosti s ručením omezeným si valná hromada „může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti,“ (§ 125 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) u akciové společnosti to možno není (viz § 187 odst. 2 obchodního zákoníku)!

V rámci založení akciové společnosti se svolává ustavující valná hromada, která dle § 171 odst. 1 obchodního zákoníku:
• „Rozhoduje o založení společnosti,
• Schvaluje stanovy společnosti,
• Volí orgány společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit.“

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Počet firem, ve kterých figuruje majitel z daňových rájů, je stále vyšší
Prodej společností
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort