Obchodní podmínky - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Podmínky portálu firmus.cz provozovaného společností
FIRMUS a.s.
se sídlem: Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 11000
IČ: 29140242, DIČ:CZ29140242,
společností zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16020 pro využívání on-line aplikací umístěných na internetové adrese www.firmus.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti FIRMUS a.s. se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 11000, identifikační číslo: 29140242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16020 (dále jen „společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetového portálu www.firmus.cz (dále jen „webové stránky“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“).
1.2. Internetový portál www.firmus.cz, tj. webové stránky nabízí zprostředkování možnosti využití služby ready-made společnosti, společnosti na klíč, společnosti na splátky, poskytování sídel právnickým osobám a služby související. Zájemce má možnost vybrat si službu a přes formulář či díky uvedených kontaktům si prostřednictvím společnosti službu nezávazně objednat.
1.3. Znění těchto podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek   
1.4.Společnost neručí za informace uvedené na webových stránkách, pokud jde o jejich pravdivost, bezchybnost a úplnost.

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Webové stránky obsahují služby poskytované třetími osobami (dále jen „poskytovatel“). Těmto poskytovatelům (zejména pak společnosti Kastelis a.s. se sídlem: Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 110 00 , identifikační číslo: IČ: 248 11 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16958) má společnost právo předat informace přímo související se službami požadovanými zájemcem. Společnost nenabízí vlastní služby, ale výhradně zprostředkovává kontakt mezi zájemcem a poskytovatelem.
2.2. Společnost dle posouzení předá objednávku včetně údajů klienta jí vybranému poskytovateli, který je oprávněn se zájemcem uzavřít předmětnou smlouvu. Zájemce tímto dává výslovný souhlas společnosti, aby jí zvolenému poskytovateli předala veškeré informace, které od zájemce získá a to především na základě vlastního kontaktování zájemcem.
2.3. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi zájemcem a poskytovatelem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
3.1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Zájemce souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které společnosti poskytne. Zejména se jedná o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a všechny ostatní údaje, které nad tento rámec uvede zájemce dobrovolně (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3.3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely interní či předání těchto údajů poskytovatelům za účelem vyřízení poptávky zájemce a také zasílání informací a obchodních sdělení zájemci. Zároveň zájemce tímto prohlašuje, že si přečetl tyto podmínky, rozumí jim a souhlasí s nimi v plné šíři.
3.4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Společnost má v souvislosti s tím plné právo je považovat za správné.
3.5. Zpracováním osobních údajů zájemce může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „zpracovatel“). Zájemce zároveň výslovně souhlasí s tím, že je společnost oprávněna předat osobní údaje zpracovateli za účelem zpracování pro vnitřní potřeby společnosti či poskytovatele.
3.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou avšak nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
3.7. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti.
3.8. V případě, že by se zájemce domníval, že společnost, zpracovatel nebo poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat společnost, zpracovatele nebo poskytovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost, zpracovatel nebo poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost, zpracovatel nebo poskytovatel žádosti, má zájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zájemce obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
3.9. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
3.10. Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo firmou společnosti nebo třetích osob, se kterými společnost spolupracuje, na elektronickou adresu zájemce buďto uvedenou na základě komunikace společnosti se zájemcem případně vyplněnou do pole k tomu určeného na webové stránce.
REZERVAČNÍ SYSTÉM
4.1. Na webové stránce je umístěn formulář pro rezervaci společností nebo jiné služby Poskytovatelů (dále jen „rezervační formulář“). Rezervace společnosti nebo jiné služby dle rezervačního formuláře není závazná pro zájemce, společnost ani pro poskytovatele. Poskytovatel a Společnost nemají povinnost žádnou společnost výhradně rezervovat po jakékoli časové období. Zájemce není povinen rezervovanou společnost koupit nebo využít rezervovanou službu.
4.2. Zájemce tímto souhlasí se zpracováním všech osobních dat poskytnutých společnosti na základě rezervačních formulářů a jejich zpracováním pro interní účely, jakož i s dalším předáním osobních údajů poskytovateli.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1. Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky společnosti.
5.2. Zájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní portálu. Webové rozhraní portálu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zájemců společnosti a který je v souladu s jeho určením.
5.3. Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky podmínek vyžadují písemnou formu. V nejasnostech je potřeba podmínky vykládat dle jejich podstaty a smyslu. Žádné ustanovení podmínek není neplatné pro chyby v psaní a počtech, je-li význam tohoto ustanovení nepochybný. Obě strany tímto prohlašují, že uzavřely podmínky bez nátlaku a ze své svobodné vůle.
6.2. Kontaktní údaje společnosti: adresa pro doručování ;FIRMUS a.s., Praha 1, Kaprova 42/14, PSČ 11000, adresa elektronické pošty ;info@firmus.cz, telefon +420 725 346 669.
V Praze dne 24.2.2011
FIRMUS a.s.
 

Zelená linka
Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Aktuality
Jak probíha registrace k DPH?
celý článek
Poradna
Může být společnost neplatná
celý článek
Rada zdarma
Zadejte Váš e-mail a získejte ZDARMA rady do podnikání:

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort