Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Akcie

Akcie je slovy zákona cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona (myšleno obchodního zákoníku) a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.“ (ustanovení § 155 odst. 1 první věta zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

...

Akciová společnost

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.“ (§ 154 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

...

Aktiva

Aktiva je pojem využívaný především v účetnictví a reprezentují všechno, co umožňuje podniku dosáhnout zisku.

...

ARES registr firem

Ares registr firem a dalších ekonomických subjektů je informační systém ministerstva financí České republiky, který shromažďuje informace o společnostech v České republice působících a dále je pak publikuje v souhrnné podobě tak, aby byly dostupné každému, kdo je vyhledává.

...

Barterový obchod, barter

Barterový obchod je systém výměny, kdy nejsou zboží a služby přímo směnitelné za peníze, ale jsou přímo vyměněny za jiné zboží, či služby. 

...

DIČ - Daňové id. číslo

Daňové identifikační číslo je číslo přidělené správcem daně zaregistrovanému daňovému subjektu, které slouží k jednoznačné identifikaci daňového subjektu a obvykle se po dobu jeho existence nemění.
...

Dotace

Pojem dotace lze chápat jako peněžitý dar, peněžitou úhradu ze strany státu, případně jako nenávratné financování určitého programu.

...

Dozorčí rada

Dozorčí rada je povinně zřizovaným orgánem akciové společnosti (vedle valné hromady a představenstva) se zejména kontrolní funkcí, která je doplněna některými pravomocemi jednatelského charakteru.

...

DPH, Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je daní nepřímou, které podlá většina zboží a služeb a jedná se o jeden ze základních zdrojů příjmů státního rozpočtu.

...

Družstvo

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.“ (§ 221 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Emisní ážio

Emisní ážio je „rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií“ (ustanovení § 163a odst. 2 první věty zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů), za předpokladu, že je emisní kurs akcií vyšší než jejich jmenovitá hodnota.

...

Evropská společnost -SE

Evropská společnost je výsledkem mnohaletých snah o vytvoření jednotné úpravy obchodních společností napříč Evropskou unií. Evropská společnost je obdobou české akciové společnosti, avšak zakotvenou na evropské úrovni. Její plný název je evropská akciová společnost, k nalezení je však také pod označením „societas europaea (čteno europea) nebo pod jejím firemním dodatkem „SE“, který se připojuje před nebo za firmu (tedy název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku).

...

Exekuce

Pojem exekuce lze jednoduše charakterizovat jako výkon nucený výkon rozhodnutí, nebo též jako řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno.

...

Filiálka

Filiálka je chápána jako vzdálená pobočka firmy, která je řízena z ústředí, nebo mateřské firmy.

...

Firma společnosti

Pojem firma je valnou většinou české populace používán nesprávně jako synonymum pro společnost. Přitom dle dikce obchodního zákoníku je jím myšlen pouze název  společnosti zapsaný do obchodního rejstříku. Správně by tedy mělo být používáno firma společnosti.

...

Holdingová společnost

Holdingová společnost je společnost tvořící koncern, která jiné společnosti podrobuje jednotnému řízení (v zásadě se jedná o kapitálové společnosti – o společnosti s ručením omezeným a především o akciové společnosti). Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se hovoří o řídící osobě.

...

IČO, Identifikační číslo osoby

Jedná se o osmimístné unikátní číslo, kterým se identifikují právnické a podnikající fyzické osoby.

...

Investice, finanční

Investicí se rozumí vynaložení kapitálu, které přinese v budoucnosti užitek a předpokládá se jeho zhodnocení. 

...

Jednatel

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.“ (§ 133 odstavce 1 zákona číslo 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku)

...

Jmenovitá hodnota akcie

Jmenovitá hodnota akcie je údaj, který dle ustanovení § 155 odst. 3 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat každá akcie. Jedná se o částku, která je uvedená na listinné akcii nebo v evidenci centrálního depozitáře.

...

Kapitálová obchod. spol

Kapitálová obchodní společnost je společností, která povinně vytváří základní kapitál, k jejímu založení je tedy zapotřebí kapitálové účasti společníků na této společnosti. Kapitálovou účastí se rozumí vklad společníka (zakladatele).

...

Komanditní společnost

 „Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).“ (§ 93 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Komodita, obchodování s komoditami

Komoditami se rozumí zboží, které je obchodováno bez rozdílu na kvalitě, a dodávky od různých dodavatelů jsou mezi sebou vzájemně zastupitelné.

...

Koncern

Koncern (holding) je sdružení, které se sestává z právně samostatných podniků, které vznikají na základě kapitálové účasti, nebo na základě smluvním.

...

Koncese

Koncesí se rozumí státní povolení k provozování živnosti a vyžaduje se jen v případech vymezených zákonem.

...

LLC, Limited Liability Company

Společnost s omezeným ručením (Limited Liability Company) je produktem angloamerického práva a jedná se o daňově transparentní entitu. 

...

LTD

Jedná se o obdobu české společnosti s ručením omezeným, v níž je odpovědnost členů ve společnosti omezena investovaným základním kapitálem.

...

Nominee

 

Nominee jsou osoby, které je možno si najmout pro výkon funkce člena orgánu obchodní společnosti. Zpravidla se jedná o funkce statutárního orgánu (jednatelé u společnosti s ručením omezeným a členové představenstva v případě akciové společnosti) a kontrolního orgánu (dozorčí rada).


...

Notářský zápis

Notářský zápis je upraven ustanoveními § 62 a násl. zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů. Je veřejnou listinou, přičemž existuje několik druhů notářských zápisů. Notářský zápis může vyhotovit za poplatek jakýkoli notář.

...

Občanské sdružení, stanovy, registr

Občanské sdružení je patrně nejstarším a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové organizace.

...

Obchodní rejstřík firem

Je slovy zákona veřejný seznam, do něhož se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Shrnut je v Hlavě III. obchodního zákoníku , která byla upravena dle Evropských směrnic a jak si evropské právo žádá, tak je veden pouze v elektronické podobě a k nahlédnutí je webových stránkách ministerstva spravedlnosti.

...

Obchodní společnost

 Obchodní společností (dále tak jen „společností“) se rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání. Obchodní společnosti se dělí na kapitálové a osobní.

...

Obchodní věstník

Obchodní věstník je významným nástrojem k publikování informací nejen o zápisech, změnách a výmazech v obchodním rejstříku, nýbrž i o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, veřejných soutěžích, svolání valných hromad a dalších informacích, jejichž uveřejnění je stanoveno současnou legislativou.

...

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník je vedle občanského zákoníku stěžejním soukromoprávním předpisem v ČR. Oproti němu však upravuje podnikání jako takové, vznik, existenci i zánik obchodních společností, obchodní závazkové vztahy a nekalosoutěžní jednání.

...

Obligace, co je?

Obligace, neboli také dluhopisy, představují vedle akcií velmi rozšířený druh obchodovatelných cenných papírů.

...

Offshore společnosti, company, služby - Offshoring

Offshoring můžeme jednoduše charakterizovat jako snížení provozních nákladů odstěhováním výroby do levnějších zemí (především v průmyslu).

...

Osobní obchodní spol.

Osobní společnost je obchodní společností, která nevytváří povinně základní kapitál. Společník (zakladatel) se tedy nemusí zavázat k vložení kapitálu – vkladu. Naopak se od společníka požaduje jeho osobní účast ve společnosti.

...

Pasiva

 Pasiva je pojem využívaný především v účetnictví a reprezentují především zdroje financování majetku.

...

Podíl

 Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl ve společnosti (). Pro účely tohoto zákona se oceňuje podíl mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti ().“(Ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.)

...

Podnik

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ (§ 5 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

...

Podnikání

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (§ 2 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Podnikatel

Podnikatelem se rozumí každá fyzická  či právnická osoba splňující alespoň jedno ze čtyř kritérií uvedené Obchodním zákoníkem a sice zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění či jiného než živnostenského oprávnění  či provozující  zemědělskou činnost.

...

Prokura

 Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.“ (Ustanovení § 14 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.)

...

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, který společnost řídí a jedná jejím jménem. Podle ustanovení § 191 odst. 1 druhé věty zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále „představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.“

...

Ready made

Ready made (nepřesně též „redy made“) společnosti, jsou specializovanou společností předem připravené kapitálové společnosti k prodeji (u obchodních společností osobního typu to není dost dobře možné z důvodu vázanosti společnosti na konkrétní osoby, společníky). Ready made tedy bývají - společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost.

...

Rejstříkový soud

 Z § 9 odst. 3 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že rejstříkovým soudem je krajský soud, který rozhoduje ve věcech obchodního rejstříku.

...

Rezervní fond

Rezervní fond je fond povinně zřizovaný zpravidla z čistého zisku (zisku běžného účetního období po zdanění – nejčastěji jeden rok) u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti. Tento fond se v zákonném rozsahu vytváří výhradně ke krytí ztráty společnosti, pokud není zákonem stanoveno jinak (viz § 67 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

...

Sídlo společnosti

 Sídlo je vymezeno adresou, kde společnost sídlí, tedy tam, kde je umístěno sídlo společnosti.

...

Simultánní založení a.s

Simultánní založení akciové společnosti je založení akciové společnosti bez veřejné nabídky akcií. Základní kapitál takovéto akciové společnosti musí činit minimálně 2 000 000 Kč a musí být v plné výši upsán zakladateli. Alternativou simultánního založení a. s. je založení na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení a. s.).

...

Smlouva o převodu

 Smlouva o převodu obchodního podílu je samostatným smluvním typem upraveným § 115 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Je smlouvou, která umožňuje vlastníkovi obchodního podílu disponovat s tímto podílem, resp. s jeho částí, a převádět ho tak na jiné osoby. Je to jeden z nejběžnějších právních úkonů typických pro společnost s ručením omezeným.

...

SOLUS, registr dlužníků, seznam, databáze

Členové sdružení SOLUS se snaží o minimalizaci ztráty z poskytování služeb tak, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit klienti se zdravou platební morálkou.

...

Spol. s ruč. omezeným

 „Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.„ (§ 105 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Společenská smlouva

Společenská smlouva je druhem zakladatelského dokumentu, kterým dochází k založení příslušné obchodní společnosti. Používá se za předpokladu, že je obchodní společnost zakládána více zakladateli. Je alternativou k zakladatelské listině, jež je třeba v případě jediného zakladatele.

...

Společnost na klíč

Společnost na klíč je synonymem společnosti na míru. Jedná se zpravidla o kapitálovou obchodní společnost na prodej (společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost), která je založena společností, jež se zaměřuje na zakládání obchodních společností. Společnost na míru je založena přesně podle přání a pokynů zadavatele tak, aby odpovídala jeho představám a požadavkům na budoucí podnikání.

...

Společnost na míru

Společnost na míru je synonymem společnosti na klíč. Dalo by se však říci, že společnost na míru lépe vystihuje skutečný obsah tohoto pojmu. Jak ze samotného názvu společnosti na míru vyplývá, jedná se o takovou společnost (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost), která je založena specializovanou společností přesně podle přání zadavatele tak, aby odpovídala jeho potřebám a požadavkům na budoucí podnikání, je mu tak vytvořena „na míru“.

...

Stanovy

Stanovy jsou základním právním a organizačním dokumentem akciové společnosti, kterým je stanovena základní organizační struktura společnosti. Stanovy rovněž vymezují vzájemná práva a povinnosti společníků a akciové společnosti.

...

Statutární orgán

Statutární orgán je orgán obchodní společnosti, kterým daná právnická osoba (obchodní společnost) jedná (ustanovení § 13 odst. 1 druhá věta zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Členové statutárního orgánu se zapisují do obchodního rejstříku.

...

Sukcesivní založení a.s

Sukcesivní založení akciové společnosti je založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií, kdy základní kapitál takto zakládané akciové společnosti musí činit minimálně 20 000 000 Kč. Alternativou k tomuto založení akciové společnosti je tzv. simultánní založení a. s. (bez veřejné nabídky akcií).

...

Umístění sídla

Souhlas vlastníka s umístěním sídla právnické osoby je nutno předložit dle § 37 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, společně s návrhem na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Není-li prokázán právní důvod užívání daných prostor, obchodní společnost nebude do obchodního rejstříku zapsána.

...

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. V případě obou společností je valná hromada kolektivním orgánem, který rozhoduje o nejdůležitějších otázkách společnosti.

...

Veřejná obch.společnost

 „Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.“ (§ 76 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodní zákoník).

...

Vznik společnosti

Vznik společnosti je druhou etapou (po založení společnosti) ve vytváření nového podnikatelského subjektu. Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku - stává se tak samostatným subjektem, který je nezávislý na svých zakladatelích.

...

Zakladatelská listina

Zakladatelská listina je zakladatelským dokumentem. Je jednostranným právním úkonem, na základě kterého dochází k založení příslušné kapitálové obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) za předpokladu, že je společnost zakládána jediným zakladatelem. Pro zakladatelskou listinu je vyžadována forma notářského zápisu. Je alternativou společenské smlouvy, která se používá v případě více zakladatelů.

...

Zakladatelská smlouva

Zakladatelská smlouva je zakladatelským dokumentem, který je upraven ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zakladatelská smlouva je zvláštním druhem společenské smlouvy, jehož použití je nezbytné při založení akciové společnosti více zakladateli.

...

Zakladatelský dokument

Jako zakladatelský dokument obchodní společnosti se označuje dokument, kterým se příslušná obchodní společnost zakládá. Jeho uzavření, resp. sepsání a podepsání je nezbytným krokem ke vzniku společnosti, ke kterému dochází zapsáním společnosti do obchodního rejstříku (založení obchodní společnosti je nutnou prerekvizitou jejího vzniku).

...

Základní kapitál

 „Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti (dále jen "vklad"). Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.(§ 58 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Založení společnosti

Založení společnosti je první etapou, která je nezbytná proto, aby obchodní společnost mohla právoplatně provozovat svou podnikatelskou činnost. Založení obchodní společnosti se až na výjimky omezuje na nabytí účinnosti zakladatelského dokumentu. Druhou etapou nutnou pro zahájení podnikání pod právnickou osobou je vznik společnosti (zápis společnosti do obchodního rejstříku).

...

Živnost

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (§2 zákona číslo 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákon o živnostenském podnikání)

...

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění je oprávněním provozovat živnost a je upraveno ustanovením § 10 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

...

Živnostenský rejstřík

 Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy upravený § 60 zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady.

...

Živnostník

Osoba, která je podnikatelem, přestože nemusí být zapsaná v obchodním rejstříku, jelikož podniká na základě živnostenského oprávnění (§ 2 odstavec 2 zákona 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Napsali o nás na Ihned.cz:  Virtuální kancelář nabízí dobrou adresu s nižšími náklady. Na co si dát ale při jejím výběru pozor?
Může být společnost neplatná
:
Firmus.cz © 2021 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort