Akciová společnost
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Akciová společnost

 „Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.“ (§ 154 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)


Akciová společnost může být založena pouze jednou osobou, je-li zakladatel právnická osoba, případně minimálně dvěma fyzickými osobami. Výše základního kapitálu závisí na tom, zda je společnost založená s veřejnou nabídkou akcií, nebo bez. Společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí mít základní kapitál minimálně 20 000 000 Kč, u ostatních akciových společností je základní kapitál minimálně 2 000 000 Kč. Akcionáři se na zisku podílí prostřednictvím dividend, jejichž výše závisí na hospodářském výsledku firmy a rozhodnutí představenstva. Firma (název) společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ nebo „a. s.“.


Orgány akciové společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada (obligatorně zřizovaná). Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, její působnost je upravena v § 187 obchodního zákoníku, patří sem především rozhodování o změně stanov, jmenování a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady, schvalování smluv, rozhodování o snížení či zvýšení základního kapitálu a další. Valné hromady se mohou účastnit všichni společníci přímo nebo v zastoupení. Hlasovací právo je spojeno s akcií, respektive s její nominální hodnotou (to je důležité, pokud společnost emituje akcie s různou nominální hodnotou). Představenstvo akciové společnosti řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Pokud není ve stanovách upraveno jinak, tak každý člen představenstva může samostatně jednat jménem společnosti. Stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady může být omezeno právo představenstva jednat jménem společnosti. Dozorčí radadohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti“ (§197 odstavec 1 obchodního zákoníku). Dozorčí rada přezkoumává hospodaření společnosti a může také svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti.


Výhodami akciové společnosti jsou především snadný přístup ke kapitálu, ručení akcionářů pouze akciemi (nikoliv majetkem), možnost založení pouze jednou právnickou osobou či dvěma fyzickými osobami a prestiž spojená s určitou stabilitou. Oproti tomu nevýhodou je bezesporu vysoký základní kapitál, což je však podmínka, kterou naše ready-made společnosti a.s. již splnily a jsou tak připraveny pro vaše vysněné stabilní podnikání

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.
Přechod z OSVČ na PO
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort