Akcie
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Akcie

Akcie jsou tedy cenné papíry, do kterých jsou vtělena práva a povinnosti akcionáře, která vyplývají ze zákona a ze stanov společnosti. Akcie jako cenný papír může představovat podíl na společnosti pouze v akciových společnostech – v jiných formách obchodních společností je to vyloučeno.

Akcie jsou cenné papíry:
- Soukromé – jelikož je vydávají akciové společnosti – soukromoprávní právnická osoba.
- Podílnické (účastnické) – jsou podíly společníka na obchodní společnosti – akciové společnosti (v akciové společnosti může, na rozdíl od zbylých forem obchodních společností, jeden akcionář vlastnit několik obchodních podílů).
- Nedokonalé (deklaratorní) – akcie pouze deklaruje (oznamuje) poměr určité osoby k akciové společnosti (tento poměr nezakládá – zakládá jej podíl na základním kapitálu).
- Výnosové – je do nich vtěleno právo na dividendu (podíl na zisku).
- Spekulační – není jisté, zda se bude dividenda vyplácet (to závisí na dalších skutečnostech).
- Obchodovatelné (cirkulační) – lze je převádět.

Obchodní zákoník ve svém § 155 odst. 3 a 4 stanoví, jaké náležitosti musí akcie splňovat.

Akcie se rozlišují podle podoby, formy a druhu.

Akcie podle podoby:
- Listinné akcie – náležitosti akcie budou uvedeny na její lícové straně, rubová strana slouží např. k vyznačení převodu akcie.
- Zaknihované akcie – nejedná se o akcie v listinné podobě, tato listina je nahrazena zápisem do evidence centrálního depozitáře.

Akcie podle formy:
- Akcie na jméno – jsou cennými papíry na řad. Každá akciová společnost, která vydá akcie na jméno, je povinna evidovat seznam akcionářů (popřípadě mohou stanovy určit, že seznam akcionářů nahrazuje evidence centrálního depozitáře).
- Akcie na majitele – jsou cennými papíry na doručitele. Jsou volně převoditelné.

Z volby formy akcie plynou i jisté důsledky – například ohledně převodu listinné akcie. V případě, že se jedná o listinnou akcii na jméno, je k jejímu převodu nutný rubopis (indosace) a předání akcie. Zatímco k převodu listinné akcie na majitele je potřebná smlouva a předání akcie.

Akcie podle druhu:
- Kmenové akcie – s těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva – jsou nejběžnější.
- Prioritní akcie – s prioritními akciemi jsou spojena zvláštní majetková práva – přednostní právo na dividendu nebo přednostní právo na likvidační zůstatek. Stanovy mohou přiznat přednostní právo jak na dividendu, tak i na likvidační zůstatek, stejně tak mohou vlastníkovi takovéto akcie odejmout hlasovací práva.

Některá práva lze v současné době od akcie oddělit a převést je nezávisle na akcii samotné (§ 156a Obchodního zákoníku) – jedná se o práva majetkové povahy (právo na vyplacení dividendy a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku) a přednostní právo na upisování akcií.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Jak začít jako OSVČ
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort