Slovník pojmů - Firmus a.s.
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Pasiva

 Pasiva je pojem využívaný především v účetnictví a reprezentují především zdroje financování majetku.

...

Podíl

 Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl ve společnosti (). Pro účely tohoto zákona se oceňuje podíl mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti ().“(Ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.)

...

Podnik

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ (§ 5 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku)

...

Podnikání

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (§ 2 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).

...

Podnikatel

Podnikatelem se rozumí každá fyzická  či právnická osoba splňující alespoň jedno ze čtyř kritérií uvedené Obchodním zákoníkem a sice zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského oprávnění či jiného než živnostenského oprávnění  či provozující  zemědělskou činnost.

...

Prokura

 Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.“ (Ustanovení § 14 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - obchodního zákoníku.)

...

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, který společnost řídí a jedná jejím jménem. Podle ustanovení § 191 odst. 1 druhé věty zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále „představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.“

...

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort