Spol. s ruč. omezeným
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Spol. s ruč. omezeným

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.„ (§ 105 odstavec 1 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku).


 Společnost tedy ručí celým svým majetkem, společníci ručí pouze do výše nesplacených částí vkladu podle stavu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů tedy ručení společníků zaniká (stejně jako u našich ready-made společností ) a pokračuje pouze ručení společnosti. Základní kapitál společnosti musí činit minimálně 200 000 Kč, přičemž nejnižší možný vklad společníka musí být alespoň 20 000 Kč.


 Společnost s ručením omezeným může (na rozdíl od komanditní a veřejné obchodní společnosti ) založit pouze jediná osoba. Jedna osoba také může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Maximum společníků, které může jedna společnost s ručením omezeným mít, je padesát. Firma (název) společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, případně zkráceně „spol. s.r.o.“ či „s. r. o.“.


 Orgány společnosti s ručením omezeným jsou valná hromada, jednatelé a případně dozorčí rada (vznikající u s.r.o. v České republice dobrovolně). Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, její působnost je upravena v § 125 obchodního zákoníku. Patří sem především schvalování stanov, změna společenské smlouvy, jmenování a odvolávání jednatelů a členů dozorčí rady a další. Valné hromady se mohou účastnit všichni společníci, přičemž při rozhodování jim připadá jeden hlas za každých 1000 Kč vkladu, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Jednatel může být jeden nebo jich může být více, přičemž každý z nich je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jinak (proto je dobré upravit ve společenské smlouvě právě způsob jednatelského oprávnění). Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo zákon. Dozorčí rada především dohlíží na činnost jednatelů, podává zprávy valné hromadě a nahlíží a kontroluje obchodní a účetní knihy a jiné doklady.


 Výhodou společnosti s ručením omezeným je především omezené ručení společníků, z dalších výhod je to možnost založení pouze jedním společníkem. Nevýhodou může být povinnost složit počáteční kapitál, ale tuto jedinou nepříjemnost jsme již zařídili za vás a tak na vás je jenom si pořídit ready-made společnost a začít podnikat!

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Doživotní sídlo v Praze - jedině u nás!
Jak začít podnikat?
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort