Stanovy
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Stanovy

Stanovy jsou smlouvou, která se podobá společenské smlouvě u společnosti s ručením omezeným. Stanovy nabývají na významu po vzniku společnosti, neboť upravují vztahy uvnitř společnosti (tuto funkci ve společnosti s ručením omezeným plní společenská smlouva, popř. zakladatelská listina, v případě akciové společnosti se však zakladatelská smlouva, resp. zakladatelská listina omezuje pouze na samotné založení akciové společnosti, a roli společenské smlouvy, která je v s. r. o., tak u akciové společnosti plní stanovy).

Náležitosti, které musí stanovy obsahovat, jsou vypočteny v ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho však mohou být stanovami upraveny i další záležitosti společnosti.

Obsah stanov:
- Akciová společnost musí být specifikována - firma a sídlo společnosti, předmět podnikání, aj. Musí být rovněž věnována pozornost akciím – musí být zřejmé, kolik akcií o jaké jmenovité hodnotě bylo vydáno, jakou mají podobu a formu, jakého jsou druhu.
- Stanovy musí upravovat majetkové otázky akciové společnosti - způsoby splácení emisního kurzu akcií, stanoví výši základního kapitálu, postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, upravují rezervní fond, upravují rozdělení zisku a úhradu ztráty.
- Stanovy musí upravovat organizační otázky akciové společnosti - působnost valné hromady, lhůty pro svolávání valné hromady, způsob svolávání valné hromady, postup rozhodování valné hromady, ujednání o představenstvu a dozorčí radě (určení počtu členů) atd.
- Stanovy by rovněž měly obsahovat pravidla pro případný postup při jejich změnách a doplňování.

Mimo akciové společnosti mohou existovat stanovy i u společností s ručením omezeným, což plyne z ustanovení § 110 odst. 2 Obchodního zákoníku – „Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.“ V tom případě je však úprava vnitřních poměrů upravena dvěma dokumenty – jak společenskou smlouvou, popř. zakladatelskou listinou a stanovami, a je nutno dbát, aby si oba dokumenty neodporovaly.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Zákon o DPH 2013, sazby, změny v roce 2013, zvýšení od 1.1.
Založení a.s.
:
Firmus.cz © 2020 •

buca escort isparta escort alanya escort edirne escort giresun escort