Vznik společnosti
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Vznik společnosti

V České republice se uplatňuje normativní (registrační) model zakládání obchodních společností, pro který platí, že se obchodní společnost zakládá ve dvou etapách – rozlišuje se založení společnosti a vznik společnosti.

Každá obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Před samotným zápisem, který provede rejstříkový soud, je však nutno podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to v zákonem stanovené lhůtě 90-ti dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku je nutno podat v listinné nebo elektronické podobě na příslušném formuláři zveřejněném při Ministerstvu spravedlnosti, současně je nutno k tomuto formuláři přiložit všechny požadované dokumenty.

Tomuto návrhu musí v případě kapitálových společností (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) předcházet splacení základní kapitálu alespoň v zákonem požadovaném rozsahu.

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí podepsat u:
- Veřejné obchodní společnosti – všichni společníci
- Komanditní společnosti – všichni společníci
- Společnosti s ručením omezeným – všichni jednatelé
- Akciové společnosti – všichni členové představenstva, návrh však podává představenstvo jako celek

Podpis na návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být úředně ověřen, proto v elektronické podobě může návrh podávat pouze osoba podepsaná uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se musí podat u příslušného rejstříkového soudu, tedy u krajského soudu, v jehož obvodu má mít společnost své sídlo (Městský soud v Praze vykonává působnost v rejstříkových věcech i pro Středočeský kraj, nikoli Krajský soud v Praze, který je běžně příslušný jako krajský soud pro Středočeský kraj).

Po podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku rozhoduje rejstříkový soud o tomto zápisu. Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené požadavky, rejstříkový soud zapíše společnost do obchodního rejstříku, čímž dojde ke vzniku společnosti.

Podle ustanovení § 68a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů „po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, jímž se povoluje zápis společnosti do obchodního rejstříku, a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla.“ Neplatnost společnosti může prohlásit jenom soud, a to z důvodů vyjmenovaných v ustanovení § 68a odst. 2 obchodního zákoníku.
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Na Praze 2 přijde kontrola FÚ jednou za 191 let
Může být společnost neplatná
:
Firmus.cz © 2018 •