Dozorčí rada
Aktuální nabídka společností
Předchozí Další
Podnikejte bezpečně
celý článek
0

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

* A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kolektivní orgán, který se skládá z minimálně tří členů, kteří si ze svého středu volí předsedu (pokud má být členů více, musí být takový počet dělitelný třemi – tzn. 6, 9, 12 atd.). Členy mohou být pouze osoby, které splňují podmínky členství v představenstvu (viz § 194 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), současně však nesmí být „členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti“ (§ 204 odst. 4 obchodního zákoníku).

Funkce člena dozorčí rady vzniká zvolením zpravidla valnou hromadou (1/3 členů však může být za jistých podmínek volena i zaměstnanci akciové společnosti) na funkční období určené stanovami, nejdéle však na období pěti let (první funkční období činí pouze 1 rok od vzniku společnosti).

Co se působnosti dozorčí rady týče:
Kontroluje – dohlíží na činnost představenstva a na vedení podnikatelské činnosti společnosti. Členové mohou nahlížet do všech dokladů společnosti, kontrolují správnost vedení účetních výkazů, prověřují, zda jsou v rámci společnosti dodržovány právní předpisy, stanovy a pokyny valné hromady.
Účastní se jednání
valné hromadya seznamují valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
Může svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.
• Disponuje jednatelským oprávněním v případě řízení, v němž proti sobě stojí společnost a člen představenstva.
Působnost může být dále posílena a rozšířena stanovami.

K funkci člena dozorčí rady se rovněž váží práva a povinnosti. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat usnesení valné hromady, jednat s náležitou péčí, dále mají povinnost mlčenlivosti a musí se zdržet konkurenčního jednání. Na druhou stranu mají nárok na odměnu.

V případě, že člen dozorčí rady poruší své povinnosti a způsobí svým jednáním společnosti škodu, je povinen tuto škodu nahradit.

Vedle povinného vytváření dozorčí rady u akciové společnosti, se může dozorčí rada dobrovolně zřizovat i v rámci založení společnosti s ručením omezeným. Běžné je to zejména u společností s větším počtem společníků nebo při provozování složité činnosti. Účelem je i v tomto případě především prověřovací a kontrolní činnost. Zásady, na kterých takováto dozorčí rada funguje, jsou až na drobné odchylky shodné s výše zmíněným (viz § 137 obchodního zákoníku).
 

Nenechte se zmást konkurencí a jejími cenami bez DPH. Zobrazit více informací.
Jak probíha registrace k DPH?
Pronájem vozidel
:
Firmus.cz © 2018 •